Algemene Voorwaarden van E-Blow Vape Shop Amsterdam

Artikel 1: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en overeenkomsten met, en opdrachten aan E-Blow Vape Shop Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70618496. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen, te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. E-Blow Vape Shop Amsterdam levert enkel aan personen welke ouder zijn dan 18 jaar. Vermits E-Blow Vape Shop Amsterdam gerede twijfel heeft over de leeftijd van de bestellende partij, zullen wij om legitimatie vragen.

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod van E-Blow Vape Shop Amsterdam is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten juist kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is E-Blow Vape Shop Amsterdam in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn de prijzen die E-Blow Vape Shop Amsterdam hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van E-Blow Vape Shop Amsterdam. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 5 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Artikel 5: Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De consument heeft aansluitend nogmaals 14 dagen de tijd om de producten retour te zenden.  Deze wettelijke bedenktijd (regelgeving koop op afstand) gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn geretourneerd. De teruggestuurde producten dienen in de complete originele verpakking te zitten en in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt dan wel indien voor E-Blow Vape Shop Amsterdam aannemelijk is dat deze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal E-Blow Vape Shop Amsterdam dit bedrag binnen 14 dagen na de terugzending terugbetalen, mits het product reeds in goed orde en ongebruikt door E-Blow Vape Shop Amsterdam ontvangen is. Er wordt over het te retourneren bedrag geen rente uitbetaald.

Artikel 6: Garantie

E-Blow Vape Shop Amsterdam garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer heeft dus recht op een deugdelijk product. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail te melden aan E-Blow Vape Shop Amsterdam. Gelieve altijd eerst contact op te nemen met onze E-Blow Vape Shop Amsterdam alvorens het product te retourneren. Terugzending dient te geschieden in de complete originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van E-Blow Vape Shop Amsterdam terecht zijn dan zal E-Blow Vape Shop Amsterdam een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal E-Blow Vape Shop Amsterdaml het aankoopbedrag vergoeden. E-Blow Vape Shop Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade dan wel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. E-Blow Vape Shop Amsterdam biedt geen garantie indien producten gebruikt worden in combinatie met producten die niet bij E-Blow Vape Shop Amsterdam aangeschaft zijn.

Artikel 7: Gegevensbeheer

E-Blow Vape Shop Amsterdam zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. E-Blow Vape Shop Amsterdamconformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 8: Overmacht

E-Blow Vape Shop Amsterdam is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag E-Blow Vape Shop Amsterdam zijn verplichtingen opschorten en heeft hij het recht de overeenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

E-Blow Vape Shop Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het onjuist aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval E-Blow Vape Shop Amsterdam aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van E-Blow Vape Shop Amsterdam om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van E-Blow Vape Shop Amsterdambeperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 10: Klachtenregeling

  1. E-Blow Vape Shop Amsterdam beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-Blow Vape Shop Amsterdam, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij E-Blow Vape Shop Amsterdam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-Blow Vape Shop Amsterdam binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot E-Blow Vape Shop Amsterdam. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een aangestelde en onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel E-Blow Vape Shop Amsterdam als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van E-Blow Vape Shop Amsterdam niet op, tenzij E-Blow Vape Shop Amsterdam schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door E-Blow Vape Shop Amsterdam, zal E-Blow Vape Shop Amsterdam naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

E-Blow Vape Shop Amsterdam blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens E-Blow Vape Shop Amsterdam, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan E-Blow Vape Shop Amsterdam dan wel een door hem aan te wijzen derde om, in geval zij van zijn eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen.

Artikel 12: Voorrang Algemene Voorwaarden E-Blow Vape Shop Amsterdam

Indien de afnemer – niet-consument zijnde –  eveneens Algemene Voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van E-Blow Vape Shop Amsterdam dan zullen de Algemene Voorwaarden van E-Blow Vape Shop Amsterdamsteeds voorgaan.

Artikel 13: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt binnen het arrondissement Almere.

 

E-Blow Vape Shop Amsterdam

Muiderstraat 6h

1011RA Amsterdam

KVK-nummer: 70618496